algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de cursus Snel Leren is Leuk Leren bij Sterke School KvK nr 59634944, gedeponeerd op 6-1-2014, te Den Haag

Artikel 1: Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens Sterke School verzorgde cursussen en opleidingen.
b. Andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Sterke School en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als partijen dat voor de opdracht schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Inschrijving
a. Inschrijven voor een cursus of opleiding gebeurt uitsluitend online.
Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.  Sterke School bevestigt per e-mail separaat de inschrijving. Sterke School houdt het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.
b. Er is een maximaal aantal deelnemers, wanneer dit maximum aantal bereikt is en u niet meer deel kunt nemen aan de cursus of opleiding, wordt een alternatieve datum geboden, zie ook artikel 7.
c. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Opleiding en training.
a. Sterke School spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursus, opleiding en coaching.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever;  nimmer een resultaatverplichting.
c. Sterke School behoudt zich het recht voor de locatie voor de opleiding te veranderen binnen een straal van 10 kilometer en om, in het geval van onvoldoende inschrijvingen, een cursus of opleiding geen doorgang te laten vinden. Sterke School zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
a. Het cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Sterke School verzendt daartoe (uitsluitend per email) een factuur (als pdf-bestand).
b. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Sterke School zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
c. Opdrachtgever ontvangt van opdrachtnemer een mailbevestiging met daarin opgenomen de afgesproken trainingsdata en –tijden en locatie.

Artikel 6: Duur en beëindiging van de overeenkomst
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
c. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
d. De cursist die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus of opleiding wordt bemoeilijkt, kan door Sterke School van de cursus of opleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist/ opdrachtgever.
e. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 7: Afspraken verzetten, annulering en wijziging
a. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus of opleiding onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Sterke School trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende cursus of opleiding. Indien een vervanging niet mogelijk is en Sterke School de cursus of opleiding annuleert zal Sterke School het cursusgeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht
op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Sterke School is uitgesloten.
b. Inschrijvingen kunnen tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus of opleiding worden geannuleerd zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Indien een cursus binnen een termijn van 7-30 dagen wordt geannuleerd, blijft 50% van het cursus- of opleidingsbedrag verschuldigd. Indien een cursus of opleiding binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, of indien de
cursist niet komt opdagen, blijft 100% van het cursus- of opleidingsbedrag verschuldigd.
c. Bij overmacht, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, wordt in overleg de cursus of opleiding geannuleerd of doorgeschoven naar een andere datum.
d. Bij afzeggingen van individuele coachingsessie door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, wordt 50% van de kosten voor de betreffende sessie in rekening gebracht bij de opdrachtgever. In geval van overmacht en bij tijdige afmelding (d.w.z. minimaal 24 uur tevoren) wordt een nieuwe afspraak ingepland en worden opdrachtgever geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
a. Met het geven van de cursus of opleiding aanvaardt Sterke School een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Sterke School geleverde cursus en opleiding de uiterste zorg wordt betracht, kan Sterke School de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Sterke School is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
b. Sterke School sluit iedere aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cursisten, door welke oorzaak dan ook tijdens een cursus ontstaan, uit, behalve voor zo ver er sprake is van opzet of grove schuld.
c. Aan informatie op www.lereninleiden.nl,  www.huiswerktrainingleiden.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van Sterke School zijn vermeld aangaande cursus, opleiding en coaching kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Sterke School zich het recht voor het cursusprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud / auteursrecht
a. Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij Studielift.
b. Alle door Sterke School in het kader van de opleiding of training aan cursist verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist. Het is cursist, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Studielift.

Artikel 10: Toepasselijkheid en geschillen
a. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Sterke School geleverde cursus, opleiding of coaching dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Sterke School kenbaar worden gemaakt per mail aan judith.porcelijn@gmail.com. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.
b. Van toepassing is steeds de versie die geldig was ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
c. Op geschillen tussen Sterke School en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 [Download de Algemene Voorwaarden als PDF]